Kort eller lang o-lyd?

Lytt og vel rett alternativ.